Manja slova Veća slova RSS
>

U Službi za opšte poslove I finansije

Datum objave: 05.03.2020 14:19 | Autor: Jelena Savkovic

Ispis Štampaj stranicu


U Službi za opšte poslove I finansije vrše se poslovi koji se odnose na: izradu opštih akata Uprave; pripremu i objedinjavanje programa, planova rada i izvještaja o radu Uprave; pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; vođenje personalne evidencije; evidenciju o poklonima u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa; posredovanje po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu; pripremu i sprovođenje Plana integriteta; odnosi s javnošću i NVO sektorom; izrada predloga Kadrovskog plana; slobodan pristup informacijama; druge organizacione, pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradu finansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom; vođenje poslovnih knjiga; izradu periodičnih obračuna i završnih računa; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; blagajničko poslovanje; knjigovodstvene poslove; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem; javne nabavke; kancelarijske i pomoćne poslove i druge poslove u skladu sa propisima.