Мања слова Већа слова РССЗаштита животне срединеСтратешка процјена утицаја на животну средину за Програм истраживања и производње угљоводоника у подморју Црне Горе је урађена у складу са:


Националним законима и прописима о животној средини у 

Црној Гори, укључујући и закон о Стратешкој процени 

утицаја на животну средину (до сада је транспонована 

већина Директива ЕУ из области заштите животне средине);

Међународним прописима, конвенцијама и споразумима, 

укључујући и споразуме о прекограничној сарадњи;

Институционалним оквиром и државним студијама 

(Стратегија развоја туризма у Црној Гори до 2020. год, 

Енергестска стратегија Црне Горе до 2030. год, 

Гас мастер план, Национални план за хитно реаговање, итд.);

Најбољом међународном и стручном праксом из ове области;


У прилог томе говори и листа најзначајнијих примењених националних и конвенција у изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Програм истраживања и производње угљоводоника у подморју Црне Горе:


Устав Републике Црне Горе („Службени лист Црне Горе“, бр. 1/07)

у ком се Црна Гора декларише као еколошка држава

Закон о животној средини („Службени лист Црне Горе“, бр. 48/08, 

40/10, 40/11)

Закон о заштити природе („Службени лист Црне Горе“, бр. 51/08, 

21/09, 40/11 и 62/13)

Закон о одговорности за штету у животној средини 

(„Службени лист Црне Горе“, бр. 27/14)

Закон о процјени утицаја на животну средину

(„Службени лист Црне Горе“, бр. Но 80/05)

Смјернице о Оквиру поморске стратегије 

(Директива о оквиру поморске стратегије) (2008/56/ЕЦ)

МАРПОЛ конвенција или „конвенција о загађењу мора“

Барселонска конвенција и њени протоколи

Базелска Конвенција о контроли прекограничног кретања 

опасног отпада и његовог складиштења

Конвенција Међународне поморске организације 

(ИМО) о управљању баластним водама

Директива  о сигурности приобалних нафтних и гасних 

операција на мору (2013/30/ЕУ)


У Стратешкој процјени утицаја на животну средину су идентификована осјетљива подручја и кључне мјере за ублажавање утицаја. Све мере које Студија прописује су обавезујуће за компаније које ће спроводити активности на територији Црне Горе. Поштовање принципа и мјера Стратешке процене утицаја на животну средину је уговорна обавеза свих Оператора.


Ни једна активност везана за истраживање и производњу угљоводоника неће бити започета прије него што се добије сагасност на студију процена утицаја на животну средину. Све мјере које Студија пропише обевезујуће су за компаније.  Држава је прописала принцип “Нултог испуштања” (“Зеро дисцхарге”) продуката бушења у море. Сви продукти бушења морају бити прописано упаковани и ускладиштени у складу са прописима. Држава је прописала обавезу одлагања опасног и штетног  отпада, насталог као последица активности везаних за истраживање и производњу, ван граница Црне Горе.  Неће бити непотребних емисија у ваздух. Дозвољено је минимално спаљивање гаса (“сафетy фларинг”) из безбједносних разлога. Прописано је строго поштовање периода миграције и сезонских ефеката како би се заштитила морска фауна и биодиверзитет. 

Оператери који изводе активности на истраживању и производњи угљоводоника поштоваће строге процедуре како би се избјегле акцидентне ситуације и испуштање хемикалија/угљоводоника у Јадранско море. У то спада и израда студија безбиједности и плана за поступање у случају акцидентних ситуација (изливање нафте) прије започињања било каквих активности.


Прије започињања било којих активности на истраживању и производњи угљоводоника компаније морају извршити свеобухватна снимања морског дна како би се утврдила његова осјетљивост и евентуално присуство предмета који могу имати утицај на животну средину и здравље људи.

Кроз Студију процјене утицаја на животну средину проблем визуелног загађења биће посебно обрађен кроз графичке моделе варијантних рјешења. Даље, сви концесионари који ће спроводити активности истраживања угљоводоника у подморју Црне Горе су дужни да  се, у складу са црногорским законодавством и уговорима о концесији, придржавају и имплементирају најбољу свјетску праксу у погледу безбједности, заштите на раду и заштите животне средине.


Стандарди индустрије у погледу безбједности, заштите на раду и заштите животне средине су подигнути на највиши ниво, како кроз интерне прописе нафтних компаније, тако и кроз прописе Европске уније и других држава које спроводе активности истраживања и производње угљоводонике.

Сви концесионари су дужни да  се придржавају и имплементирају национално законодавсто из области заштите животне средине, које је хармонизовано са европском легислативом, што између осталог подразумијева и израде процјене утицаја на животну средину приликом спровођења сваке веће активности истраживања и производње угљоводоника. Такође, концесионари ду дужни да се придржавају сви препорука датих у Стратешкој процјени утицаја на животну средину, као и свих међународних конвенција из области заштите животне средине у којима је Црна Гора земља потписница.