Manja slova Veća slova RSSZaštita životne sredineStrateška procjena uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore je urađena u skladu sa:


Nacionalnim zakonima i propisima o životnoj sredini u 

Crnoj Gori, uključujući i zakon o Strateškoj proceni 

uticaja na životnu sredinu (do sada je transponovana 

većina Direktiva EU iz oblasti zaštite životne sredine);

Međunarodnim propisima, konvencijama i sporazumima, 

uključujući i sporazume o prekograničnoj saradnji;

Institucionalnim okvirom i državnim studijama 

(Strategija razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. god, 

Energestska strategija Crne Gore do 2030. god, 

Gas master plan, Nacionalni plan za hitno reagovanje, itd.);

Najboljom međunarodnom i stručnom praksom iz ove oblasti;


U prilog tome govori i lista najznačajnijih primenjenih nacionalnih i konvencija u izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore:


Ustav Republike Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 1/07)

u kom se Crna Gora deklariše kao ekološka država

Zakon o životnoj sredini („Službeni list Crne Gore“, br. 48/08, 

40/10, 40/11)

Zakon o zaštiti prirode („Službeni list Crne Gore“, br. 51/08, 

21/09, 40/11 i 62/13)

Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini 

(„Službeni list Crne Gore“, br. 27/14)

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu

(„Službeni list Crne Gore“, br. No 80/05)

Smjernice o Okviru pomorske strategije 

(Direktiva o okviru pomorske strategije) (2008/56/EC)

MARPOL konvencija ili „konvencija o zagađenju mora“

Barselonska konvencija i njeni protokoli

Bazelska Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja 

opasnog otpada i njegovog skladištenja

Konvencija Međunarodne pomorske organizacije 

(IMO) o upravljanju balastnim vodama

Direktiva  o sigurnosti priobalnih naftnih i gasnih 

operacija na moru (2013/30/EU)


U Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu su identifikovana osjetljiva područja i ključne mjere za ublažavanje uticaja. Sve mere koje Studija propisuje su obavezujuće za kompanije koje će sprovoditi aktivnosti na teritoriji Crne Gore. Poštovanje principa i mjera Strateške procene uticaja na životnu sredinu je ugovorna obaveza svih Operatora.


Ni jedna aktivnost vezana za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika neće biti započeta prije nego što se dobije sagasnost na studiju procena uticaja na životnu sredinu. Sve mjere koje Studija propiše obevezujuće su za kompanije.  Država je propisala princip “Nultog ispuštanja” (“Zero discharge”) produkata bušenja u more. Svi produkti bušenja moraju biti propisano upakovani i uskladišteni u skladu sa propisima. Država je propisala obavezu odlaganja opasnog i štetnog  otpada, nastalog kao posledica aktivnosti vezanih za istraživanje i proizvodnju, van granica Crne Gore.  Neće biti nepotrebnih emisija u vazduh. Dozvoljeno je minimalno spaljivanje gasa (“safety flaring”) iz bezbjednosnih razloga. Propisano je strogo poštovanje perioda migracije i sezonskih efekata kako bi se zaštitila morska fauna i biodiverzitet. 

Operateri koji izvode aktivnosti na istraživanju i proizvodnji ugljovodonika poštovaće stroge procedure kako bi se izbjegle akcidentne situacije i ispuštanje hemikalija/ugljovodonika u Jadransko more. U to spada i izrada studija bezbijednosti i plana za postupanje u slučaju akcidentnih situacija (izlivanje nafte) prije započinjanja bilo kakvih aktivnosti.


Prije započinjanja bilo kojih aktivnosti na istraživanju i proizvodnji ugljovodonika kompanije moraju izvršiti sveobuhvatna snimanja morskog dna kako bi se utvrdila njegova osjetljivost i eventualno prisustvo predmeta koji mogu imati uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Kroz Studiju procjene uticaja na životnu sredinu problem vizuelnog zagađenja biće posebno obrađen kroz grafičke modele varijantnih rješenja. Dalje, svi koncesionari koji će sprovoditi aktivnosti istraživanja ugljovodonika u podmorju Crne Gore su dužni da  se, u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i ugovorima o koncesiji, pridržavaju i implementiraju najbolju svjetsku praksu u pogledu bezbjednosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine.


Standardi industrije u pogledu bezbjednosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine su podignuti na najviši nivo, kako kroz interne propise naftnih kompanije, tako i kroz propise Evropske unije i drugih država koje sprovode aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljovodonike.

Svi koncesionari su dužni da  se pridržavaju i implementiraju nacionalno zakonodavsto iz oblasti zaštite životne sredine, koje je harmonizovano sa evropskom legislativom, što između ostalog podrazumijeva i izrade procjene uticaja na životnu sredinu prilikom sprovođenja svake veće aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika. Takođe, koncesionari du dužni da se pridržavaju svi preporuka datih u Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, kao i svih međunarodnih konvencija iz oblasti zaštite životne sredine u kojima je Crna Gora zemlja potpisnica.