Manja slova Veća slova RSS

Data Room

 

 

Data Room ili “Soba sa podacima” predstavlja skup podataka o istraživanju nafte i gasa, u podmorju i na kopnu Crne Gore. Saglasno Zakonu o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika, ovi podaci su vlasništvo Crne Gore.

 

Raspoloživi podaci koji su dostupni u Data Room-u uključuju sve prikupljene, obrađene i interpretirane informacije o istraživanju nafte i gasa, u podmorju i na kopnu Crne Gore. Seizmički reflektivni 2D/3D profili i logovi bušotina su dostupni u okviru kompleksnog projekta softvera PETREL, koji predstavlja standard u naftnoj industriji, a instaliran je na profesionalnoj grafičkoj radnoj stanici.

 

Baza podataka seizmičkih, geoloških, geofizičkih, geohemijskih i drugih podataka o istraživanju nafte i gasa je kompleksna i obuhvata: obrađene podatke reflektivnih 2D seizmičkih istraživanja u SEGY formatu, ukupne dužine profila od oko 3.500 km, sirove podatke reflektivnih 2D seizmičkih istraživanja u SEGD formatu, rezultate 3D seizmičkog profiliranja na površini od 311 km2, kao i logove bušotina u LAS formatu.

 

Takođe, baza sadrži i informacije o primijenjenim parametrima u fazi akvizicije seizmičkih podataka (navigacioni podaci, tehnički podaci o načinu pobuđivanja seizmičkih talasa, informacije o numeričkom postupku procesiranja itd.), zatim situacione karte sa položajem profila i drugih istražnih aktivnosti, digitalne i analogne vremenske i strukturne karte utvrđenih prospekata nafte i gasa, kao i dijagrame geofizičkog karotaža dubokih istražnih bušotina (log-ovi), geohemijskih i drugih metoda ispitivanja jezgara bušotina.Dio raspoloživih podataka je dostupan u obliku izvještaja, studija i elaborata o izvedenim istražnim radovima, rezultatima obrade i intrepretacije podataka.

 

Data Room sadrži i fizičke uzorke jezgara dubokih istražnih bušotina u podmorju i na kopnu Crne Gore u obimu od oko 40 m3, koji su smješteni u specijalnom depou.